Informacja o przetwarzaniu danych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa

 przez e-mail: biuro@iab.org.pl

 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

kontaktować się z Tobą w związku ze zgłoszeniem podmiotu, w którym pracujesz  do Mapy Branży Interaktywnej IAB Polska. Postawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za zgłoszenie podmiotu do Mapy Branży Interaktywnej IAB Polska. 

weryfikacji, czy jesteś osobą uprawnioną do upoważnienia nas w imieniu podmiotu, który reprezentujesz do nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z każdego zgłaszanego logotypu w ramach Mapy Branży Interaktywnej IAB Polska. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości weryfikacji oświadczeń osób dokonujących zgłoszeń podmiotów do Mapy Branży Interaktywnej IAB Polska. 

bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z udziałem zgłaszanego przez Ciebie podmiotu w Mapie Branży Interaktywnej IAB Polska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących udziału zgłaszanego przez Ciebie podmiotu w Mapie Branży Interaktywnej IAB Polska lub do momentu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce pierwsze.  

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługa administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych,

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl. lub listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.