Regulamin Serwisu Mapa Branży Interaktywnej IAB Polska

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenie podane poniżej, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

1. Cennik – dostępny pod adresem: https://mapa.iab.org.pl/formularz-zgloszeniowy, cennik określający wykaz opłat za zgłoszenia do Mapy.

2. Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny pod adresem: https://mapa.iab.org.pl/formularz-zgloszeniowy, za którego pomocą można zgłosić Logo do Mapy oraz wyróżnić Logo na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Logo – znak, nazwa, logotyp lub inne oznaczenie indywidualizujące, z którego korzysta osoba lub podmiot zgłaszany do Mapy w celu oznaczenia swojej działalności gospodarczej, w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) lub znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170), którego wzór stanowi załącznik do Formularza Zgłoszeniowego.

4. Mapa – Mapa Branży Interaktywnej IAB Polska w wersji .pdf (2023/2024) i online w Serwisie będąca katalogiem logotypów i wizytówek firm i brandów zgłoszonych do poszczególnych edycji Mapy na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę.

6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://mapa.iab.org.pl zawierająca Mapę w wersji online.

7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://mapa.iab.org.pl, umożliwiająca zgłoszenie do Mapy Podmiotów oraz wyróżnienie Logo w ramach Mapy w Serwisie.

8. Usługodawca – Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258896, posiadający numer NIP: 5213418625, posiadający numer REGON: 140780831.

9. Zgłaszający lub Usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), dokonujący zgłoszenia do Mapy w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, zgłaszania Logo do Mapy, płatności za zgłoszenie i wyróżnienie Logo w Serwisie.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą wiadomości e-mail na adres: mapa@iab.org.pl.

4. Zgłaszający są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zgłaszający, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. zastosowania przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,

b. dostępu do sieci Internet.

6. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwy i logotypy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

7. Dostępna w Serwisie funkcja filtrowania Logo pod kątem członkostwa w IAB Polska wyświetla po jej zastosowaniu przez korzystającego z Serwisu zarówno firmy członkowskie IAB Polska jak i brandy reprezentowane przez daną firmę członkowską.

III. Zgłoszenie do Mapy

1. Zgłoszenie do Mapy następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w Formularzu Zgłoszeniowym oraz w przypadku, gdy zgłoszenie jest płatne lub gdy Zgłaszający wybrał opcję wyróżnienia Logo – opłacenia Zgłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wykaz opłat za zgłoszenia zawarty jest w Cenniku.

3. Zgłaszający podaje w Formularzu Zgłoszeniowym następujące dane:

a. liczbę zgłaszanych logotypów oraz dla każdego zgłaszanego logotypu:

i. nazwę logo;

ii. adres URL strony, do której powinno odsyłać logo (dotyczy wyłącznie Mapy w wersji pdf.);

iii. kategorię Mapy do której zgłaszane jest logo;

iv. informację o członkostwie lub współpracy z IAB Polska;

v. wybraną opcję cenową dla logo;

vi. wybór opcji wyróżnienia logo;

vii. opis firmy;

viii. informację o oferowanych usługach;

ix. informację o posiadanych certyfikatach;

x. adresy mediów społecznościowych;

xi. Logo w formie pliku graficznego zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Formularzu Zgłoszeniowym;

b. dane Zgłaszającego:

i. pełną nazwę podmiotu Zgłaszającego z uwzględnieniem formy prawnej;

ii. numer NIP;

iii. adres siedziby podmiotu Zgłaszającego;

iv. dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za zgłoszenie (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu);

v. dane płatnika – jeżeli są inne niż dane Zgłaszającego;

c. ewentualne uwagi do zgłoszenia;

d. informacje dodatkowe: 

i. liczbę pracowników;

ii. podstawowy rodzaj działalności.

4. Prawidłowe dokonanie zgłoszenia możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem.

5. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zgłaszanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

6. Zgłaszający zobowiązany jest do:

a. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Zgłaszającego,

c. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Zgłaszających oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

7. Zgłoszenia do Mapy przyjmowane są do dnia 25 sierpnia 2023 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie będą przyjmowane z zastrzeżeniem, że w sytuacji kiedy prace nad Mapą w wersji .pdf zostaną zakończone, publikacja Logo będzie możliwa w wersji online Mapy w Serwisie. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Wydłużenie terminu na przyjmowanie zgłoszeń nie oznacza zmiany Regulaminu. Informacja o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń zostanie każdorazowo opublikowana na stronie internetowej Serwisu.

8. Po akceptacji i wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przesłania zgłoszenia na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

9. Usługodawca dokona weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dni od jego otrzymania oraz potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeżeli w Formularzu Zgłoszeniowym została wybrana opcja odpłatnej publikacji Logo Zgłaszający otrzyma informację o dostępności tej opcji, zgodnie z pkt. 13 poniżej oraz o zasadach płatności. Zgłaszający uiszcza stosowną opłatę.

10. W przypadku niewskazania w Formularzu Zgłoszeniowym wszystkich wymaganych danych Usługodawca skontaktuje się ze Zgłaszającym za pomocą poczty elektronicznej na adres Zgłaszającego wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, celem uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie przez Zgłaszającego zidentyfikowanych przez Usługodawcę braków może skutkować nieprzyjęciem zgłoszenia przez Usługodawcę.

11. Usługodawca może nie przyjąć zgłoszenia – ze względu na błędy formalne, niezgodne z prawdą wskazanie członkostwa w IAB Polska lub jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, a także w przypadku braku opłaty za publikację Logo. 

12. W przypadku określonym w pkt 11. powyżej Usługodawca poinformuje Zgłaszającego o błędzie i przyczynie nieprzyjęcia zgłoszenia.

13. W przypadku wybrania w Formularzu Zgłoszeniowym opcji wyróżnienia Logo Zgłaszający otrzyma od Usługodawcy, za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym potwierdzenie możliwości wyróżnienia Logo w danej kategorii oraz szczegóły dotyczące płatności za opcję wyróżnienia Logo. W każdej kategorii Mapy wyróżnione mogą być maksymalnie 4 logotypy. Usługodawca poinformuje Zgłaszającego o niemożliwości wyróżnienia Logo ze względu na wyczerpanie limitu wyróżnionych logotypów.

14. O pozycji Logo na Mapie w wersji .pdf decyduje kolejność przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych. Pozycja Logo w ramach Mapy w Serwisie jest losowa, jednak Logo mogą być sortowane alfabetycznie w danej kategorii.

15. Wyróżnione Logo za dodatkową opłatą określoną w Cenniku publikowane są także w sekcji „Wyróżnione”, nad innymi logo zgłoszonymi do danej kategorii Mapy w Serwisie. 

16. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do realizacji, o którym mowa w pkt III. 8. powyżej, a w sytuacjach, kiedy konieczne jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie Logo lub jego wyróżnienie po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności, o której mowa w pkt III. 9 powyżej. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas trwania poszczególnej edycji Mapy (1 sezon).

17. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług możliwe jest w każdym czasie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: mapa@iab.org.pl. Usługodawca usunie Logo z Serwisu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  Po rozwiązaniu umowy, z przyczyn technicznych związanych z koniecznością aktualizacji Mapy w wersji pdf., licencja udzielona przez Zgłaszającego, o której mowa w pkt. IV. 2. poniżej, obowiązuje przez okres 1 roku od momentu publikacji Logo w ramach Mapy.

18. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Zgłaszającego do zwrotu płatności, o których mowa w pkt III. 9 Regulaminu. W szczególności opłata nie jest zwracana proporcjonalnie za pozostały czas trwania edycji Mapy, jeśli Zgłaszający zrezygnował z Usługi lub rozwiązał umowę przed zakończeniem tej edycji.

IV. Prawa własności intelektualnej

1. Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu prawa wyłączne do Logo, a także wszelkich innych informacji przekazanych Usługodawcy w Formularzu Zgłoszeniowym stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.; dalej łącznie jako: „Utwory”) i jest uprawniony do udzielenia Usługodawcy licencji w zakresie określonym poniżej.

2. Zgłaszający, w momencie wysłania Formularza Zgłoszeniowego, udziela na rzecz Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z każdego zgłaszanego Logo i wszelkich innych materiałów o których mowa w pkt 1. powyżej, w celu promocji Zgłaszającego oraz w celach reklamowych IAB poprzez zamieszczenie Utworów na Mapie i w Serwisie na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie Utworów w Internecie na stronie Serwisu.

3. W zakresie Logo oraz wszelkich innych materiałów dostarczanych Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, Zgłaszający oświadcza, że nie będą one (w szczególności zawarta w ich ramach treść m.in. słowna lub graficzna) naruszać:

a. dóbr osobistych osób trzecich lub

b. autorskich praw majątkowych lub osobistych jakie przysługują osobom trzecim, lub

c. praw własności przemysłowej jakie przysługują osobom trzecim, lub

d. przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, lub

e. jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

4. W przypadku skierowania do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń w związku ze zgodnym z niniejszym regulaminem wykorzystaniem zgłoszonych Logo i innych materiałów przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Zgłaszający zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi wszystkie z tych roszczeń, a w razie konieczności przystąpi do odpowiednich postępowań sądowych zamiast lub obok Usługodawcy.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę możliwe są za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: mapa@iab.org.pl.

2. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Zgłaszającemu w terminie 14 dni od zamieszczenia Logo w Mapie. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Zgłaszającego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej skutecznego złożenia.

4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

5. W reklamacji Zgłaszający powinien podać swoje dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji oraz powód reklamacji.

 

VI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zgłaszającego nieprawdziwych lub błędnych danych w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Zgłaszający, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. utratę przez Zgłaszającego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

b. skutki korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym niezależnych od Usługodawcy. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Zgłaszającego.

5. Zgłaszający jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym (lub urządzeniem końcowym) oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Serwisem.

6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Zgłaszającego.

VII. Prywatność i dane osobowe

1. Dane osobowe Zgłaszających, którzy są osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa (administrator danych osobowych). Zasady przetwarzania danych osobowych Zgłaszających przez Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska jest określony w załączniku „Informacja o przetwarzaniu danych” dostępnym pod adresem: https://mapa.iab.org.pl/przetwarzanie-danych/, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia statystyk dotyczących liczby odwiedzin i sposobu wykorzystania Serwisu. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez Usługodawcę plików cookies znajduje się w Polityce cookies dostępnej pod adresem: https://mapa.iab.org.pl/cookie-policy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zgłaszającego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Zgłaszającego do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

2. Wszelkie spory dotyczące Usługi Strony zobowiązują się rozwiązywać w pierwszej kolejności w drodze porozumienia. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Zgłaszającym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu i wszelkich innych dokumentów mających zastosowanie do Usługi, z zastrzeżeniem, iż każda zmiana jest wprowadzona po uprzedniej akceptacji Usługobiorcy, zgodnie z dalszym brzmieniem niniejszego punktu. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Niezgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu uważa się za akceptację tej zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Serwisu co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Za zmianę Regulaminu nie uważa się zmiany lub dodania nowej kategorii (sposobu klasyfikacji) Logo w Mapie przez Usługodawcę oraz wydłużenia terminu na przesyłanie zgłoszeń (zgodnie z pkt III.7 Regulaminu).

6. Aktualny Regulamin jest publikowany pod adresem: https://mapa.iab.org.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2023.